ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Авторам

Будь ласка,

  1. ознайомтеся з інформацією Про журнал, щоб оцінити чи відповідає рукопис вашої статті тематиці та цілям цього журналу;
  2. переконайтеся, що стаття не містить плагіату і не порушує авторських прав інших дослідників та відповідає критеріям академічної доброчесності;
  3. впевніться, що всі співавтори схвалили зміст матеріалу та надали згоду на його публікацію;
  4. прочитайте наступні вимоги до оформлення рукопису перед його подачею, щоб забезпечити своєчасну обробку статті.

Процес подання
Процедура рецензування
Супровідні документи
Оформлення рукопису
Додаткові умови

Процес подання

Для публікації у журналі "Облік і фінанси" приймаються наукові та науково-практичні статті, написані англійською, українською, російською, польською або німецькою мовою, які раніше не були опубліковані в інших ви­даннях. Подані для публікації статті не можуть перебувати на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях.

Стаття разом із супровідними документами надсилається до редакції електронною поштою (e-mail magazine@faaf.org.ua) або шляхом заповнення форми "Надіслати статтю". Стаття вважається поданою, якщо автор отримав відповідне електронне повідомлення. При відповіді редакція вказує реєстраційний номер, який використовуватиметься в усіх наступних повідомленнях для ідентифікації поданої автором статті.

Редакція інформує автора про можливі строки публікації, а також номер журналу, в якому може бути опублікована надіслана стаття. Такий підхід дозволяє авторам більш ефективно планувати звітність щодо висвітлення результатів їхньої наукової діяльності на сторінках фахових видань.

Рецензування

Рецензування є невід'ємною складовою процесу розгляду матеріалу, поданого для публікації. Відтак перед публікацією всі статті рецензуються провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями - членами редакційної колегії, а також проходять літературне редагування в редакції журналу. В окремих випадках (наприклад, додаткова тематична експертиза статті, перевірка на плагіат) до процесу рецензування можуть залучатися фахівці, які не входять до складу редакційної колегії журналу.

Оцінка рукопису проводиться за наступними критеріями:

1. Чи є стаття актуальною та такою, що відповідає тематиці журналу?

2. Чи відповідає назва статті її змісту та меті?

3. Чи містить стаття анотацію (англійською та українською мовою) обсягом не менше 1800 друкованих знаків, і чи розкриває вона основний зміст статті? Чи є подані ключові слова доречними?

4. Чи містить текст статті структурні елементи наукового дослідження (постановку проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мету статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки)?

5. Чи є авторські твердження, пропозиції та висновки, наведені у статті, достатньо аргументованими та такими, що мають практичну або наукову цінність?

6. Чи вказано у статті джерела цифрових, статистичних та інших даних, якими оперує автор?

7. Чи має ілюстративний матеріал (наприклад, таблиці, рисунки, графіки) логічний зв'язок з текстом статті?

8. Чи містить список використаних джерел актуальні публікації дослідників, які згадуються в тексті статті та на роботи яких опирається автор?

9. Чи здійснено належним чином (із використанням методів наукового дослідження) етапи опису проблеми, аналізу шляхів її вирішення та інтерпретації отриманих результатів?

10. Чи виникають у рецензента сумніви в академічній доброчесності автора (наприклад, використання автором запозичень з інших текстів без належного цитування, присвоєння чужих ідей та ін.), внаслідок чого текст статті потребує додаткової перевірки?

Поряд з короткою відповіддю так / ні, рецензент може залишити текстовий коментар, деталізувавши свої зауваження.

За результатами оцінки рукопису, рецензент може рекомендувати: опублікувати статтю в авторській редакції / прийняти статтю до друку після внесення незначних редакційних змін / направити матеріал автору на доопрацювання (в цьому випадку стаття після внесення змін автором знову передається на повторне рецензування з метою виявлення рівня усунення зауважень) / відхилити статтю без подальшого розгляду. 

Стаття може бути відхилена у випадку виявлення фактів плагіату, подання від третіх сторін (авторів, видавців) скарг, претензій щодо порушення авторських прав, академічної недоброчесності автора. Відхилена з наведених причин стаття не приймається редакцією для повторного розгляду.

Журнал використовує модель подвійного сліпого рецензування. У цьому випадку рецензенти не знають особистості авторів, і навпаки. Відтак при передачі на рецензування, матеріал не містить прізвища та імені автора, а лише необхідний для ідентифікації реєстраційний номер. Зазвичай процес рецензування триває не довше 30 днів. Рецензії на паперовому носії зберігаються у редакції не менше трьох років, а їх електронні копії, засвідчені електронним підписом, зберігаються безстроково на серверах журналу.

Для публікації статті автору необхідно надіслати:

1) Заяву з власноручним підписом автора(ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до інших видань. Заява також підтверджує згоду автора(ів) на оприлюднення інформації про автора(ів) і розміщення повного тексту статті у відкритому доступі на офіційному сайті журналу, порталі НБУВ та в міжнародних наукометричних базах, в яких індексується видання (завантажити зразок заяви);

2) Кольорову або чорно-білу фотографію автора будь-якого розміру, але не менше 3,5х4 см. Якщо стаття підготовлена спільними зусиллями декількох авторів, необхідно надіслати фотографію кожного з них;

3) Файл з текстом статті. До друку приймаються лише статті, оформлені у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx). Форма і зміст текстових файлів повинні бути ретельно перевірені, щоб виключити необхідність подальшого виправлення.

Стаття приймається на розгляд та передається рецензенту лише за наявності повного пакету супровідних документів та відповідності вимогам оформлення.

Вимоги до оформлення рукопису

Статті, повний обсяг яких (титульна сторінка + текст статті із списком використаних джерел) становить менше 10 сторінок, до розгляду не приймаються.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word за наступними параметрами: формат сторінки - А4, усі поля - 25 мм., шрифт - Times New Roman.

Розмір шрифту всіх елементів титульної сторінки (УДК, JEL Code, ім'я та прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова) - 12pt, міжрядковий інтервал - 1,0.

Розмір шрифту основного тексту, списку використаних джерел та References - 14pt, міжрядковий інтервал - 1,5. Нумерацію сторінок у документі не здійснювати.

Оформлення титульної сторінки: в лівому верхньому кутку - код УДК, в наступному рядку - JEL Code (рекомендуємо користуватись зручним довідником JEL кодів, підготовленим фахівцями КНЕУ); в наступному рядку праворуч вказуються ініціали та прізвище автора, нижче - повна назва закладу / підприємства, де навчається / працює автор; після відступу в 1 рядок пишеться назва статті - великими напівжирними літерами, вирівнювання по центу сторінки.

Анотація (обсягом не менш як 1800 друкованих знаків, включаючи ключові слова) повинна розкривати концептуальний зміст статті. В анотації автор повинен дати короткий огляд отриманих результатів дослідження, а також описати його предмет, мету та використану в дослідженні методологію. Після анотації наводяться ключові слова (5-6 позицій).

Буде плюсом, якщо автор самостійно здійснить переклад метаданих (назва статті, анотація, ключові слова) на англійську мову. В протилежному випадку, переклад метаданих на англійську мову буде здійснено в редакції журналу.

Текст статті повинен містити наступні структурні елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей (мета) статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подання графічного матеріалу: рисунки, що побудовані у Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані. Зображення, які не піддаються редагуванню, повинні бути чорно-білими, високої якості, придатними для сканування. Таблиці повинні бути компактними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення. Розміщення вертикального тексту у таблицях бажано не допускати. Всі рисунки і таблиці повинні мати порядковий номер та назву.

Використання формул повинно бути мінімальним.

Додаючи у текст графічний матеріал, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим, тому елементи, представлені у кольорі, після друку будуть відрізнятися лише відтінками сірого кольору.

Посилання на використані джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках за порядковим номером матеріалу у списку використаних джерел, який наводиться у кінці статті. При використанні статистичних даних та цифрової інформації обов’язково має бути посилання на джерело їх отримання. Посилання на публікації дослідників, що використані для підготовки статті - обов'язкові.

Опис використаних джерел здійснюється згідно вимог ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Список використаних джерел подається в алфавітному порядку (спочатку наводяться україномовні та російськомовні джерела, потім іншомовні) або в порядку згадування джерел в тексті статті.

Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References - транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Детальну інформацію про APA Style можна знайти за посиланням

Зверніть увагу! Транслітерацію з української на англійську мову слід здійснювати згідно вимог визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею", а транслітерацію з російської мови на англійську - згідно систем, які підтримують транслітерацію літер "ё, э, ы, и".

Для формування References користуйтеся, будь ласка, алгоритмом, розробленим редакцією журналу "Облік і фінанси".

На останній сторінці рукопису автор зазначає: повне ім'я та прізвище, науковий ступінь і вчене звання, посаду та повну назву установи / організації, в якій він працює чи навчається, контактний телефон, адресу електронної пошти (e-mail), ORCID iD.

Зверніть увагу:

Редакція залишає за собою право повернути автору рукопис статті, який, на думку редакційної колегії, не підходить для публікації в журналі, без пояснення причин такого рішення.

Редакція не проводить грошових виплат авторам за надання та розміщення статей на сторінках видання.

Публікація статей у журналі "Облік і фінанси" - платна (див. Вартість публікації). Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування матеріалу в редакції журналу та рекомендування його до друку.

Протягом місяця після виходу з друку чергового номера журналу опубліковані статті розміщуються в міжнародних наукометричних базах, що значно підвищує рівень їх цитування.