ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Authors

Blazhynska J. .

Joanna Blazhynska

PhD (Economics), Assistant Professor
Poznan University Economics and Business, Poznan, Poland
Blyshchyk L. V.

Larysa Blyshchyk

University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
Bodnar O. V.

Oresta Bodnar

PhD (Economics),
'Berezhany Agrotechnical Institute' Separate Unit of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Berezhany, Ukraine
Boyeva O. V.

Oksana Boyeva

Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Ukraine
Boyko A. O.

Anton Boyko

PhD (Economics),
Sumy State University, Sumy, Ukraine
Boichuk A. B.

Andrii Boichuk

PhD (Economics),
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
Bondarenko O. S.

Olena Bondarenko

PhD (Economics), Assistant Professor
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Bondarenko N. M.

Nataliia Bondarenko

PhD (Economics), Assistant Professor
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Bondaruk T. H.

Taisiya Bondaruk

Dr. Sc. (Economics), Professor
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine
Bondar Y. V.

Yuliya Bondar

'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre, Kyiv, Ukraine