ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Authors

Bezverkhiy K. V.

Kostyantyn Bezverkhiy

PhD (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Bezdushna Y. S.

Yuliya Bezdushna

Dr. Sc. (Economics), Senior Research Fellow
'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre, Kyiv, Ukraine
Beck A. .

Andreas Beck

International School of Management, Frankfurt am Main, Germany
Beldii A. M.

Alona Beldii

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Benzar A. S.

Anatoliy Benzar

Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine
Benkó K. .

Kata Feketéné Benkó

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Godollo, Hungary
Berezhetska T. O.

Tetiana Berezhetska

National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine
Berezhna L. V.

Lesia Berezhna

PhD (Economics), Assistant Professor
Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine
Berezhnitska J. .

Joanna Berezhnitska

PhD (Economics),
Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Blahun I. I.

Ivan Blahun

PhD (Economics),
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine