ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Authors

Bahar A. .

Amirul Bahar

Sriwijaya University, Palembang, Indonesia
Bakharyeva Y. V.

Yaroslava Bakharyeva

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Bezverkhiy K. V.

Kostyantyn Bezverkhiy

PhD (Economics),
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Bezdushna Y. S.

Yuliya Bezdushna

Dr. Sc. (Economics), Senior Research Fellow
'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre, Kyiv, Ukraine
Beck A. .

Andreas Beck

International School of Management, Frankfurt am Main, Germany
Beldii A. M.

Alona Beldii

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Benzar A. S.

Anatoliy Benzar

Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine
Benkó K. .

Kata Feketéné Benkó

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Godollo, Hungary
Berezhetska T. O.

Tetiana Berezhetska

National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine
Berezhna L. V.

Lesia Berezhna

PhD (Economics), Assistant Professor
Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine